- Har du hört talas om folk som springer runt i skogen och slår varandra med leksaksvapen?
- Har du kanske läst att det finns dem som låtsas vara vampyrer och håller hemliga möten? 
 
Lajv är ett kulturfenomen som många har hört talas om, men få vet så mycket om.  
 

På denna sida hittar du en nyanserad bild av lajv, dess utövare och lajvrörelsen. Texten är skriven för dig som är sugen att åka på lajv, för föräldrar som är nyfikna på vad lajv är och vad de släpper iväg sina barn på, och för alla som vill ha välgrundad information om vad lajv egentligen är.  
 
Vad är lajv? 
Lajv, eller levande rollspel, är en deltagarstyrd kulturform och kan beskrivas som improvisationsteater utan publik. Lajv går till så att du gestaltar en karaktär (mycket likt hur skådespelare gestalar karaktärer på teater och i film) och spelar mot andra deltagare, i en påhittad värld. Målsättningen är att genom rollspel och rekvisita gestalta rollkaraktär och spelvärd på ett trovärdigt sätt.

Att lajv är deltagarstyrt betyder att det som händer under ett lajv sällan är helt förutbestämt. Deltagarna skapar genom sitt rollspelande handlingen och för den framåt. Det kan jämföras med TV-spel där handlingen oftast är förutbestämd med få möjligheter att påverka slutet. På lajv är det istället deltagarna, lajvarna, som genom sitt rollspelande avgör vad som ska ske.

Lajv är för somliga en kultur, för andra en hobby och för vissa en konstform. Några deltar för upplevelsen, vissa för rollspelandet, och andra för att det är en trevlig umgängesform. I Sverige kategoriseras lajv som ungdomskultur, något som är missvisande då det är en kulturform, och likt musik, teater, dans, kan utövas av alla, oavsett ålder

Exempel på lajv ur ett nybörjarperspektiv
Notera att berättelsen beskriver ett medeltida fantasy-lajv, och riktar sig till nybörjare. Det finns också många andra sätt och genrer att lajva i.

Kalle och Lisa är runt 14 år och sugna på att lajva. Eftersom de älskar fantasy och har läst Sagan om Ringen flera gånger är medeltida fantasylajv ett självklart val. De båda kollar runt på internet bland kalendarium och hittar till slut ett lajv i närheten som de vill åka på. De kontaktar arrangörerna via epost och berättar att dem är nybörjare. Från arrangörerna får de förslag på roller. Kalle väljer att spela smedlärlingen Garth och Lisa soldatrollen Sara. 

Kalle och Lisa betalar in anmälningsavgiften och börjar sy på sina kläder. De köper tyg från en lokal tygaffär, linne och ylle, och får hjälp av mamma och pappa med att sy sina medeltidskläder. Eftersom enkla medeltidskläder är lätta att sy går det fort.

Så kommer den stora dagen. Kalle och Lisa blir skjutsade till lajvet. Väl där blir de förvånade över hur många människor som är där och i att det är så blandade åldrar. De checkar in (berättar för arrangörer eller ansvarig att man kommit) och får en lägerplats tilldelad. De slår upp sitt campingtält som de täcker med ett snyggt blått tyg (för att det ska passa in i lajvvärlden där det inte finns moderna campingtält, jmf termen off-lajv nedan). 

Lajvet börjar på kvällen och Kalle och Lisa går spänt ut i skogen för att utforska lajvvärlden. Plötsligen kommer tre personer springande mot dem. Både Kalle och Lisa stannar, stela av skräck. Men de tre visar sig vara bybor. "Stå inte här" säger en av dem med andan i halsen. "Några vättar är på väg, farliga varelser!" Tjejen som verkar vara en mer erfaren lajvare tar Kalle i armen och drar med sig honom och Lisa. De fem springer för allt vad de är värda mot byns säkerhet, och Kalle hör otäcka läten från skogen, men hinner inte titta bakåt. Lisa känner hur hjärtat bankar hårt och hur spännande det är.

Rötter 
Lajv har sina rötter i traditionella bordsrollspel men idag är det lättare att förstå lajv som en form av improvisationsteater utan publik, snarare än ett traditionellt spel. Få, om inga, lajv arrangeras idag som utpräglade spel, utan det är istället upplevelsen, rolltagandet och interagerandet ständigt står i centrum.

Släktskapet med bordsrollspel är tydligast när det gäller scenario och stil, där fantasy historiskt sett varit dominerande inom båda kulturformerna. Tolkiens Sagan om Ringen-trilogi har också spelat stor roll som inspirationskänsla för fantasylajven.
Rollspel förknippas ofta med tärningar! 
Gemenskap
Lajv står precis som andra fritidssysselsättningar för gemenskap. Vanligast är att man ingår i en mindre grupp av vänner, också kallad lajvgrupp, som åker på olika lajvarrangemang vilka i regel ordnas av större föreningar. Lajvgrupper bildar ofta egna föreningar för kunna få bidrag till sin hobby, och ibland vidarutvecklas det till lajvföreningar som själva arrangerar lajv. En skillnad mot andra rörelser är att lajvarrangörer i regel är utövare själva, och att det därmed finns få organisationer som arrangerar lajv utan att själva vara aktiva lajvare. Det kan jämföras med fotboll där en kupp sällan arrangeras av aktiva fotbollsspelare utan av andra organisationer.
 
Glada barn på sitt första lajv!

Hantverk
Inom lajvhobbyn ingår ofta, men inte alltid, att man tillverkar sin egen utrustning i form av kläder till rollen och utrustning för boende, matlagning med mera. Framför allt gäller detta den historiska grenen av lajvrörelsen, i synnerhet den medeltidsinspirerade, men även i en del andra genrer, som postapokalyptiska lajv, tillverkar man själv mycket av sin utrustning. Nutidslajv och vampyrlajv är exempel på lajvgenrer där andelen hantverk nog kan sägas vara mindre än i exempelvis medeltidsinspirerade-lajv.

Det är inte ovanligt att tiden som en lajvare lägger ner på hantverk inför ett lajv vida överstiger lajvets längd, så även om hantverk inte räknas som lajv, så ägnar lajvaren ofta mer tid åt hantverk än åt att lajva. Det är dock inte nödvändigt att hantverka för att åka på lajv, det går att beställa eller köpa begagnad utrustning av andra lajvare, samt särskilda lajvbutiker.

Språkbruk
I takt med att lajv vuxit har ett eget språkbruk vuxit fram. Här tar vi upp de mest grundläggande.

In/Off: Distinktionen in-lajv och off-lajv, eller förkortat "in" och "off" utgör skiljelinjen mellan det som sker i fiktionen, alltså på lajvet och det som sker utanför lajvet. Det är alltså in-lajv man är byprästen "Gottskalk Blå" och off-lajv som man är lajvare. När du är in-lajv så rollspelar du, off-lajv är du dig själv. Om ett föremål är in-lajv passar det in i lajvvärlden, är det off-lajv bör det inte ligga framme under lajvet. 

T ex anses plast vara off-lajv på ett medeltida fantasylajv eftersom det inte fanns på medeltiden. Vad som anses in eller off varierar med genre och ambitionsnivå. Högkravslajv ställer högra krav på att all utrustning är in-lajv, medan nybörjarlajv inte har lika hårda regler.

Arrangör/deltagare: Ytterligare en distinktion är arrangören och deltagaren. Arrangör är den som arrangerar lajvet, deltagaren är den som åker på lajvet, utan att ha arrangerat det. Vad det innebär att arrangera lajvet beror på vilken nivå arrangören lägger sig på och vilken genre. För medeltida fantasylajv ordnar arrangören i regel en hemsida med information om lajvet, ett lajvområde, dricksvatten och någon slags dass.

Lajvvärld: De flesta lajv utspelar sig i en mer eller mindre modifierad version av verkligheten. Det kan röra sig om stora eller små förändringar, och i vissa fall, inga förändringar alls. Det är brukligt att arrangören inför ett lajv tillhandahåller information om lajvvärlden på en hemsida. En synonym till termen lajvvärld är fiktion.
 
Scenario: Ett annat ord för lajvets ramberättelse/handling. Lajvets scenario består dels av förutbestämd historia men också historia som utvecklas/skapas allt efter som lajvet pågår. 

Kampanj/kampanjvärld: När ett lajv fortsätter över flera lajv kallas det för kampanj. Det måste inte vara en kronologisk fortsättning på föregående lajv. Vissa kampanjer utspelar sig i samma kampanjvärld, utan att lajven har något direkt med varandra att göra. 

Lajvspråk
Inlajv finns också ofta en lätt modifierad version av svenska anpassat efter lajvvärlden. Detta språkbruk har exempelvis på ett medeltida fantasy-lajv ofta en historiskt koppling, såtillvida att man använder ord som idag upplevs som något ålderdomliga, även om de i själva verket inte är så ålderdomliga att de hör hemma i den tid man försöker gestalta. Exempel på ord: "Ty", "Skall", "Emedan". 
 
Vanliga exempel är att undvika svordomar med kristna konnotationer som "fan" och "helvete" och moderna låneord och slang som "coolt", "ballt". I andra lajvgenrer använder man sig ibland av särskilda slangtermer, som inför lajvet finns med på lajvets hemsida. Exempelvis användes på det postapokalyptiska lajvet Ingenmansland termen "flåsare" som slangord för "gasmask".

Genrer
I likhet med litteratur och film kan lajv delas in i olika genrer baserade på vilken miljö lajvet utspelas i och vad handlingen (scenariot) kretsar kring.
 
 • Medeltida fantasy-lajv: Delas vidare i high och low fantasy beroende på mängden övernaturliga inslag. 
 • Historiska lajv: Återskapar en bit utav vår egen tids historia, antingen det kretsar kring någon särskild händelse eller 
 • Westernlajv: Skiljer sig från historiska lajv på samma sätt som filmen Ivanhoe skiljer från den verkligt historiska medeltiden. Oftast är det en romantisk och fantasieggande bild utav den Amerikanska vilda västern som målas upp.
 • Nutidslajv utspelar sig i nutiden. De kan spelas både i en spelvärld, som de flesta lajv, eller ta steget ut i offentligheten.
 • Efter-katastrofen-lajv också kallat postapokalyptiska lajv. Utspelar sig i en värld som av olika skäl ”gått under”.
 • Science fiction-lajv.
 • Vampyrlajv. Ofta baserade på rollspelet Vampire av förlaget White Wolf.
 • Politiska lajv, där arrangörerna försöker synliggöra eller propagera för en politisk åskådning.
Lajv måste inte innebära tomtar och troll!
 
Organisation
En klar majoritet av svenska Lajv arrangeras av ideella föreningar. Dessa föreningar är ofta anslutna till Sverok (Sveriges Roll- och Konfliktsspelsförbund). Det finns därtill ett antal företag vilka arrangerar lajv och lajvliknande verksamhet, som företagsarrangemang där deltagarna får prova på lajv, eller barnaktiviteter. 

Närbesläktade kulturformer
 • Bordsrollspel: Klassisk form av rollspel där spelare samlas kring  ett bord och  Anses vara lajvrörelsens ursprung, men är i dag väsenskilda kulturformer. 
 • Friformsrollspel
 • Verklighetsspel: Kan beskrivas som spel, i vid bemärkelse, med verkligheten som spelplan. Ett lajv kan i princip betecknas som ett verklighetsspel, däremot är inte alla verklighetsspel lajv. Verklighetsspel kan ses som ett vitt paraplybegrepp för så skilda spel som Deathgame och Geocaching. 
 • Improvisationsteater: En teaterform där aktörer med olika teatertekninker improviserar fram ett uppträdande. Exempelvis i formen Teatersport.
Lajv utmanar gränsen mellan verklighet och fantasi - mellan lek och allvar
 
Läs mer & delta i diskussion på forumet
"Vad är lajv?" Läs disussionen här: http://www.lajvsverige.se/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=6074

Glöm inte att registrera en användare om du vill vara med och diskutera!